BLOG

Vážení návštěvníci, v této sekci si můžete přečíst články a postřehy týkající se tématu silniční nákladní dopravy. Tento blog budu pravidelně rozšiřovat o nové texty. Vaše reakce nebo dotazy můžete posílat na níže uvedenou emailovou adresu: lkrenek.paluon@gmail.com

Není kvalita jako kvalita

(14.7.2017) Také v oboru silniční nákladní dopravy je známé slovo kvalita. Jako ve všech jiných podnikatelských oblastech, tak i zde, je slovo kvalita skloňováno ve všech možných pádech a je mu přisuzován nejrůznější význam. Byť ve vztahu k zákazníkům často bývá význam slova kvalita dosti důležitý.

Dopravci se snaží co nejvíce vyhovět rozmanitým požadavkům zákazníků a dodat mu tak požadovanou kvalitu. Prozíraví a zákaznicky orientovaní dopravci po uskutečnění přepravy vypracovávají různé reporty, v nichž se snaží z provozních dat zkontrolovat, zda byla dodržena výše zmíněná kvalita požadovaná zákazníkem. Zde se může jednat třeba o čas doručení zásilky, délku přepravy, dodržení teplotních podmínek a mnoho a mnoho dalšího. Touto popsanou problematikou se zabývá dopravní controlling - tedy zpracování, kontrola a analýza dat v silniční nákladní dopravě.

Aby byl význam zpracování, kontroly a analýzy dat pro dopravce ještě více přínosný, jinak řečeno měl pro něj ještě vyšší přidanou hodnotu, může se dopravní controlling zabývat ještě jiným druhem kvality. A tou je dosažená kvalita přepravy z pohledu samotného dopravce. Nedává Vám tato kvalita moc smysl? Její význam je vyšší, než se na první pohled zdá.

Každá přeprava zboží musí splňovat mnoho kritérií, aby byla vůbec konkurenceschopná. A to jak z pohledu zákazníka, tak také z pohledu samotného dopravce. Na přepravu se můžeme dívat jako na soubor jednotlivých činností, jejichž výsledkem je přemístění zásilky. A právě tyto jednotlivé činnosti, které vykonává dopravce, resp. jeho řidiči nebo třeba dispečeři, je potřeba mít pod kontrolou.

V současném turbulentním a vysoce konkurenčním prostředí ke spokojenosti dopravce nestačí skutečnost, že jsou nákladní vozidla na cestě a že mají dostatek zakázek. Je nutné sbírat o každé realizované přepravě data a tyto data pravidelně zpracovávat, kontrolovat a analyzovat. Důvod je zcela prostý. Také díky chování dopravce, resp. jeho zaměstnanců se mohou v přepravě vyskytnout jevy, které tam nemají být a které zvyšují finanční nákladnost celé přepravy.

Ono je hezké, že dopravce splnil všechny zákaznické požadavky, ale pokud má jeho vozidlo třeba bezdůvodně nadprůměrnou spotřebu pohonných hmot, nebo řidič nedbá na bezpečnost vozidla a zásilky, nebo třeba zajíždí z jakéhokoliv důvodu mimo stanovenou trasu, tak se zrovna nejedná o efektivně realizovanou přepravu.

Pohonné hmoty stojí nemalé peníze a žádný zákazník si nebude za bezdůvodně nadprůměrnou spotřebu pohonných hmot připlácet, nedostatečné zabezpečení vozidla a zásilky si časem říká o krádež a o to větší zbytečné komplikace, a konečně zajíždění mimo plánovanou trasu stojí čas a finance navíc. V tomto výčtu rizikových míst v průběhu přepravy zásilky bych mohl ještě dlouho pokračovat. Jedna věc je ovšem společná pro všechny výše uvedené příklady: Přítomnost těchto jevů v průběhu přepravy zvyšuje její finanční nákladnost, tudíž snižuje její ziskovost. A dostatečná ziskovost všech přeprav je pro dopravce klíčový faktor jeho úspěšného podnikání.

Z každé přepravy by měl tak dopravce získat taková data, ze kterých bude schopen pravidelně analyzovat její průběh. Data je možné vyhodnocovat v čase, porovnávat mezi sebou, nebo zpracovávat z nich různé ukazatele, čímž se význam dopravního controllingu na výši ziskovosti přeprav ještě zvýší. Oblast silniční nákladní dopravy je charakteristická tím, že vyšší ziskovost jednotlivých přeprav není způsobena zvýšením cen přepravného hrazeného zákazníkem - zákazník totiž několikrát obrací každou korunu vynaloženou na přepravu zásilky. Nýbrž je možné mít pod kontrolou finanční náklady na přepravy, eliminovat tak zbytečné finanční náklady a tím tak dospět k vyšší ziskovosti.

Pravidelné vyhodnocování kvality přeprav z pohledu samotného dopravce je minimálně stejně důležité jako kontrola kvality poskytnutá danému zákazníkovi. A je-li zvyšování kvality přeprav z pohledu samotného dopravce prováděno odborně a koncepčně, tak samotní zaměstnanci dopravce nepocítí žádné negativní dopady. Naopak, zaměstnanci budou zainteresování na odvádění dlouhodobě co nejkvalitnější práce, čímž budou eliminovány výše uvedené jevy, které se v přepravách nemají vyskytovat.

Ing. Lukáš Křenek

Vzrůstající význam specializace

(28.6.2017) S mnohými z vás se jistě shodnu, že dynamické prostředí a stále rostoucí konkurence s důrazem na co nejvyšší výkony nás provází každodenním životem. Například všudypřítomná reklama je toho dobrým důkazem.

Kdo chce být v současném vysoce konkurenčním prostředí úspěšný a dosáhnout tak požadované výkony, tak se neobejde bez specialistů pro danou činnost. Již jsme si za ta léta zvykli na různé specializované pracovní pozice, o kterých by se nám však v 90. letech minulého století ani nesnilo. Dnes nás již nepřekvapí zaměstnání třeba s názvem copywriter, a to se nebavím o tom, že poradce lze sehnat snad na úplně jakoukoliv činnost.

Samozřejmě potřeby na zvýšení specializace zasáhly také oblast silniční nákladní dopravy. Zde je situace různorodá - převážně vychází z velikosti dopravních firem, resp. velikosti jejich vozového parku. Nejlépe se s touto situací popasovaly velké a některé střední dopravní firmy, které již objevily její pozitivní význam na ekonomickou oblast dopravních procesů, potažmo na celý úsek silniční nákladní dopravy. Naopak některé střední a zejména menší dopravní firmy ještě tento současný trend neobjevily nebo v něj nemají důvěru.

Jedna z pozic v silniční nákladní dopravě, která úzce souvisí s výše uvedenou specializací, je právě dopravní controlling. Velikost jeho uplatnění je přímo úměrná počtu druhů dat, které dopravce je schopen získat z dopravních procesů. Zde jsou velice užitečné moderní informační technologie, které dokáží poskytnout online data, která dále napomáhají ke zvýšení efektivity daných dopravních procesů.

Je třeba si uvědomit, že v současné době nemá konkurenční výhodu ten, který má pro svůj vozový park dostatek zakázek. Tato filozofie je dnes již překonaná. Naopak má konkurenční výhodu ten dopravce, který má sice dostatek zakázek, ale současně kontroluje jednotlivé dopravní procesy svého vozového parku z pohledu jejich efektivity a tím udržuje svoje provozní náklady na rozumné úrovni. Asi nebude existovat mnoho dopravců, kterým bude lhostejné, že se jim v dopravních procesech objevují finanční vícenáklady, které tam nemají být, a díky tomu mají nižší ziskovost jednotlivých přeprav.

Narůstající konkurence způsobuje, že firmy jsou nucené v zájmu udržení své pozice na trhu se věnovat mnohým úzkoprofilovým činnostem, které pro ně vykonávají externí specialisté na danou činnost. Zde nelze opomenout, že činnost externího specialisty má pro firmy výrazně vyšší přidanou hodnotu než od zaměstnance, který danou specializací nedisponuje.

Význam specializace tak stále stoupá, a to napříč všemi odvětvími - a silniční nákladní doprava není žádnou výjimkou.

Ing. Lukáš Křenek

Správnými daty k nižší spotřebě PHM

(19.5.2017) Na téma spotřeby pohonných hmot jsem nedávno již jeden článek na BLOGu zveřejňoval. Ovšem problematika spotřeby pohonných hmot je tak široká a v současné době aktuální, že vůbec neuškodí se na tuto oblast ještě podívat - tentokrát z jiného úhlu.

Je všeobecně známé, že spotřeba pohonných hmot nákladních vozidel tvoří přibližně jednu třetinu jejich celkových provozních nákladů. Ceny nafty si určitě také každý dopravce umí představit o několik korun nižší, než jaké vídáme na "totemech" čerpacích stanic. Z těchto dvou předchozích vět je zřejmé, že se vyplatí věnovat nákladové položce s názvem "pohonné hmoty" náležitou pozornost.

Předchozí článek o pohonných hmotách byl zaměřený převážně na všeobecný pracovní postup v této oblasti. Existence kvalitního pracovního postupu, resp. "Know - How" k dosažení stanovených cílů ve spotřebě pohonných hmot nestačí. Zcela určitě se takový proces neobejde bez kvalitních vstupních dat. A jelikož spotřebu pohonných hmot ovlivňuje mnoho faktorů, tak tomu také bude odpovídat jejich množství.

Dnes již nestačí ke spokojenosti dopravce prostá skutečnost, že je nákladní vozidlo v pohybu. Mnozí dopravci, kteří již objevili význam dat z moderních technologií, zaměstnávají odborníky, kteří se právě zabývají optimalizací finančních nákladů v dopravních procesech - a jedním z těchto významných nákladů je také spotřeba pohonných hmot.

Moderní informační systémy v kombinaci s moderní technikou současných nákladních vozidel se tak výrazně podílí na optimalizaci spotřeby pohonných hmot. Mezi nejčastěji používané systémy lze zařadit satelitní sledování vozidel (GPS) a v posledních letech stále rozšířenější telematické systémy vozidel. Pokud se k nim přidají další data o přepravě v podobě klasické papírové nebo elektronické stazky, tak vzniká významný zdroj dat, na jehož základě může dopravce realizovat různá opatření a rozhodnutí s cílem snížit provozní náklady vozového parku.

Podstatným faktorem je pracovat se všemi dostupnými daty, které ovlivňují v menší nebo větší míře spotřebu pohonných hmot. S uceleným výběrem, zpracováním a analýzou dokáže dopravci poradit zkušený pracovník dopravního controllingu. Nesmí se zapomínat na správnost dat, a to jak vstupních dat, tak také v průběhu zpracování až po finální výsledné hodnoty. Chybná data by mohla výrazně negativně ovlivnit celý proces zpracování.

Významnou položku zde tvoří data z telematických systémů vozidel, která dopravci ukazují, jaké je jízdní chování řidiče. V mnoha zobrazených položkách lze nalézt příčinu zvýšené spotřeby pohonných hmot, pokud je způsobena nevhodným stylem jízdy. Na základě těchto dat může dopravce dát řidiči patřičná doporučení, resp. jej proškolit v ekonomickém chování za volantem. Z tohoto důvodu nelze data z telematických systémů brát lehkovážně.

V důsledku neustálého tlaku na snižování finanční nákladů a optimalizaci všeho, co se alespoň trochu optimalizovat dá, by také jednotliví dopravci měli být schopni data z dopravních procesů nejen získávat, ale také pravidelně zpracovávat a vyhodnocovat a na jejich základě dělat vnitropodniková rozhodnutí a opatření. Přičemž vůbec nezáleží na velikosti vozového parku dopravce. A problematika pohonných hmot patří zcela jistě do této skupiny dat.

Ing. Lukáš Křenek

Nákladní doprava - důležitější než se zdá

(3.5.2017) Dalo by se předpokládat, že v době, kdy pro mnoho Čechů je konzumní chování smyslem života a "procházky" po nákupních centrech jsou jejich jedinou pohybovou aktivitou, budou na silniční nákladní dopravu kladné ohlasy. Opak je však pravdou. Řidič v nákladním vozidle je na silnici druh téměř nežádoucí.

Minulý týden jsem zaznamenal v médiích, že ministerstvo dopravy uvažuje o zákazu předjíždění kamionů ještě 2 km za koncem uzavírky. A na naší nejstarší dálnici D1 rovněž za tímto účelem zkoumá chování řidičů. Důvod uvedený médii je snížení počtu agresivních řidičů, kteří se snaží dohnat zpoždění, které bylo způsobeno před nimi předjíždějícím kamionem za koncem omezení.

Osobně pochybuji, že řidič se sklony k agresivnímu chování za volantem se stane spořádaným, když nebude před sebou mít kamion. Agresivní chování řidiče může být také způsobeno časovou ztrátou v samotném omezení díky snížené rychlosti a stejně agresivně se tak může chovat vůči ostatním pomaleji jedoucím (tj. dodržujícím rychlostní limity) osobním vozidlům - a kamion nemusí být široko daleko ani jeden. Nechť si každý udělá na toto případné opatření sám svůj názor.

Média informují o řidičích kamionů nebo o samotné kamionové dopravě vesměs negativně a tak běžný občan pod tíhou těchto informací dospěje snadno k názoru, že všechny kamiony jezdí přetížené a ničí tak silnice nebo, že jezdí naopak málo naložené a více tak ničí životní prostředí; že všichni řidiči překračují délku řízení, kterou jim stanovuje legislativa; že všichni řidiči za jízdy sledují filmy, svačí nebo píší SMS; že všichni řidiči překračují nejvyšší povolenou rychlost; že bezohledně předjíždí a brzdí tak ostatní provoz. A samozřejmě i zde bohužel existuje u veřejnosti paušalizace házející všechny do jednoho pytle. V takovém lese negativních názorů se jen velmi těžko hledá pozitivní náhled na silniční nákladní dopravu.

Naopak jistým nevědomím trpí nakupující ve všech obchodech, kdy pod diktátem konzumu se snaží mnozí co nejrychleji a maximálně uspokojit své materiální potřeby. Při honbě za požadovanými druhy zboží si zákazník nemá čas položit otázku, jak se ty různorodé produkty do obchodu vlastně dostaly. A tuto otázku nevznese ani při pohledu na přeplněné regály a na nákupní vozík, který není pod množstvím zboží téměř ani vidět. Již jsme si nějak zvykli, že zboží se nachází v obchodech a toto bereme jako prostý fakt.

Bylo by určitě přínosné, kdyby si každý zákazník uprostřed nákupního shonu uvědomil, že zboží do přeplněných regálů dovezly kamiony a další jiná nákladní vozidla. A to není vše. A také to, že zejména kamiony jsou součástí širších logistických procesů, které se starají o to, aby továrny dostaly včas své suroviny nebo polotovary a díky tomu bylo včas a v dostatečném množství vyrobeno požadované zboží.

Možná potom, až takový zákazník opět uslyší v médiích kritické hlasy na řidiče a silniční nákladní dopravu, už bude vědět, že kamiony mají také svůj nezastupitelný význam v každodenním životě nás všech.

Ing. Lukáš Křenek

Ucelená nabídka služeb

(25.4.2017) Jak jsem již uváděl zde na webových stránkách v sekci "Aktuality" a také na facebooku, rozhodnul jsem se provést výrazný zásah v oblasti nabízených služeb. Po necelém roce existence firmy Ing. Lukáš Křenek - Paluon jsem z nabídky odstranil zasílatelské služby a obstarávání skladování zboží.

Ovšem nabídka služeb v žádném případě nezůstane neúplná. Právě naopak, tyto dvě vyřazené služby jsem nahradil zcela novou službou: zpracování a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a karet řidičů podle nařízení (ES) 561/2006.

Možná se v tuto chvíli ptáte, proč k této změně vlastně došlo. Odpověď je zcela prostá. Kvalita služeb. Tato změna má za cíl nabídnout zákazníkům v oblasti silniční dopravy komplexní a kvalitnější služby dopravního controllingu. Se zpracováním a vyhodnocováním dat z digitálních tachografů a karet řidičů dostávají služby dopravního controllingu pro zákazníky zcela nový rozměr. To je způsobeno tím, že problematika dat z digitálních tachografů a karet řidičů svojí povahou zcela zapadá do již nabízených služeb dopravního controllingu a výrazně se tak podílí na současné ucelenosti nabídky služeb pro dopravce. Význam je ještě umocněný povinností pravidelně vyhodnocovat data z digitálních tachografů a karet řidičů podle nařízení (ES) 561/2006, kterou všem dopravcům ukládají legislativní předpisy.

Ovšem možnosti nově nabízené služby nekončí u zpracování a vyhodnocení dat z digitálních tachografů a karet řidičů podle nařízení (ES) 561/2006, ale z daných dat je možné vypracovat různé reporty, které mohou sloužit jako podklady k posouzení pracovní efektivity vozidel nebo řidičů. V kombinaci se zpracováním, kontrolou a analýzou ostatních provozních dat tak dostává dopravce do rukou významný nástroj, který dokáže odhalit různé nežádoucí jevy v dopravních procesech.

Při zpracování a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a karet řidičů nemohu opomenout uvést význam prevence. Ta slouží k tomu, aby řidiči řádně dodržovali danou legislativu, zejména nařízení (ES) 561/2006, a nebyli tak vystaveni hrozbě sankcí od kontrolních orgánů, jejichž finanční postih velmi často bývá pro dopravce a řidiče nemalou finanční položkou.

Nařízení (ES) 561/2006 klade dopravcům za povinnost nejen data pravidelně vyhodnocovat, ale také je pravidelně vyčítat z digitálních tachografů a karet řidičů. K tomu je zapotřebí disponovat správným hardwarem v podobě čteček. U dopravců s větším počtem vozidel je zpravidla často nutné nastavit harmonogram termínů vyčítání, který zajistí, že všechna vozidla a karty řidičů budou mít včas vyčtena data. V této oblasti umím dopravcům vypracovat časový harmonogram pravidelného vyčítání dat z digitálních tachografů a karet řidičů, jakož i zajistit samotné vyčítání dat, včetně správy dat v tomto harmonogramu.

Pevně věřím, že pro Vás bude nynější ucelená nabídka služeb dopravního controllingu ještě více zajímavá a že vysoká kvalita poskytovaných služeb bude mít ten pravý přínos pro rozvoj Vaši silniční dopravy. Více informací o nabízených službách naleznete v sekci "Nabídka služeb".

Ing. Lukáš Křenek

Jak na snížení spotřeby paliva

(5.4.2017) Možná někdy v daleké budoucnosti budou nákladní vozidla jezdit na vzduch a všem provozovatelům vozidel tak odpadne jedna velká starost s pohonnými hmotami. Ovšem vraťme se zpátky do přítomnosti, kdy pohonné hmoty patří mezi důležité oblasti provozování silniční dopravy. A ono není vůbec divu, když náklady na ně tvoří přibližně třetinu celkových provozních nákladů vozidla.

Mezi současné trendy v silniční dopravě patří neustálé snižování spotřeby paliva - ať už z důvodů ekonomických nebo ekologických. Ovšem ekonomické důvody jsou v tomto případě pro dopravce důležitější. Již samotné jízdní vlastnosti nákladních vozidel různých výrobců se podílí na snížení průměrné spotřeby pohonných hmot, ale nemalý vliv připadá také na samotného řidiče. Dokonce jej lze považovat za klíčový prvek v problematice spotřeby pohonných hmot.

Nemusím zde asi opakovat, že nízké náklady na pohonné hmoty mimo jiné výrazně přispívají k vyšší konkurenceschopnosti dopravce na trhu. Jak jich ale dosáhnout?

Možnosti jsou dvě - ta jednodušší a časově rychlejší nebo složitější a časově pomalejší. První způsob řešení snížení spotřeby pohonných hmot může přinést rychlé dosažení stanovených cílů, ale velmi pravděpodobně nebude ani v krátkodobém horizontu udržitelný. Vychází z toho, že dopravce direktivně stanoví normy spotřeby, kterých má být dosaženo. Vůbec při tom nezohledňuje další souvislosti, které ovlivňují samotnou výší spotřeby pohonných hmot a nijak nespolupracuje ani s řidiči. Výsledek rychlý, ale velmi krátkodobý.

Naopak druhý způsob klade důraz na spolupráci s řidiči a stanovení faktorů, které se podílí na zvyšování spotřeby pohonných hmot. Důležitou součástí je pravidelné zpracování dat o spotřebě pohonných hmot a jejich analyzování v čase. Samozřejmě, že zpracování a analýza dat se neobejde bez vhodných nástrojů v elektronické podobě, které dokáží zpracovat jak malé, tak také velké objemy dat.

Správná obousměrná komunikace mezi dopravcem a řidiči je jedním z pilířů zdárného splnění daných cílů ve snížení spotřeby pohonných hmot. Jedná se totiž o významnou změnu jak pro řidiče, tak také pro samotného dopravce. Pro řidiče tím vzniká nutnost změnit své mnohaleté řidičské návyky a naopak si zažít nové postupy chování při řízení vozidla. Změna pro dopravce nespočívá pouze ve finanční úspoře za pohonné hmoty, ale je potřebné vypracovat nové pracovní postupy pro technickohospodářské pracovníky (THP) v dopravě, kteří se budou na realizaci snížení spotřeby pohonných hmot podílet. Jestliže dopravce svěří tuto problematiku zkušenému externímu pracovníkovi, tak výše uvedené změny na THP v dopravě nebudou zdaleka tak výrazné.

Stanovení faktorů, které se podílí na zvýšené spotřebě pohonných hmot, přispívají k objektivnímu pohledu na tuto problematiku. Existují faktory, které lze ovlivnit, např. styl jízdy řidiče. Ovšem některé faktory dopravce ovlivnit nemůže, např. geografické podmínky trasy. Dopravce tak bude vyhodnocovat faktory, které může ovlivnit, a na nich realizovat případná opatření.

Díky detailnímu a kritickému přístupu, kterému zároveň nechybí objektivita, je tento způsob dosažení nižší spotřeby pohonných hmot vozového parku pracovně a časově náročnější, ale o to více dlouhodobě stabilnější. Lze z něj vypracovat pracovní postupy, které budou zainteresovaným zaměstnancům dopravce (tj. řidiči a THP v dopravě) ukládat dílčí pracovní povinnosti v této oblasti, a jenž budou dlouhodobě funkční. V případě obnovy vozového parku dopravce zůstane pracovní postup jako celek zachován, pouze se případně upraví některé jeho detaily.

Ing. Lukáš Křenek

Proč mít externí dopravní controlling?

(29.3.2017) Možná pro mnohé firmy nová otázka, která vedení firem zaujala. Možná otázka, kterou se již někdy v minulosti vedení firem zabývalo. Ovšem určitě otázka, která stojí za promyšlení. Krátká a zcela jasná univerzální odpověď pro všechny firmy neexistuje, ale některé hlavní myšlenky týkající se externího dopravního controllingu bych vám rád uvedl níže v tomto textu.

Vysoká konkurence, která se nachází také v oblasti silniční dopravy, motivuje dopravce, aby využívali svůj firemní potenciál. Pro zachování konkurenceschopnosti mnozí dopravci optimalizují, neustále kontrolují své dopravní procesy a také se snaží nalézt inovace a prostor pro vyšší efektivitu fungování dopravy. Tyto pracovní činnosti nelze dělat bez analytického myšlení a dostatečných zkušeností s danou dopravní problematikou.

Ano, někteří dopravci mají tu výhodu, že vedení firmy je schopno si tyto činnosti dělat kvalifikovaně samo. Ostatní dopravci buď na to mají své zaměstnance, nebo této oblasti nepřikládají dostatečný význam. Dopravní controlling se totiž týká všech dopravců, od malých živnostníků až po největší firmy s rozsáhlým vozovým parkem. Samozřejmě výše vzniklých finančních úspor bude závislá na velikosti dopravce.

Slovo "kvalita" je klíčové pro rozhodování o externím dopravním controllingu. Nemá-li totiž dopravce v této oblasti zajištěnu dostatečnou výslednou kvalitu práce s daty, vzniká nebezpečí, že včas neidentifikuje nežádoucí jevy, které mohou v budoucnu přerůst v závažnou komplikaci. A to se týká jak dopravců, kde se dopravnímu controllingu věnuje zaměstnanec, tak také dopravců, kteří dopravnímu controllingu nevěnují dostatek pozornosti.

Má-li vedení "kormidlovat" dopravní firmu správným směrem, tak je nutnost mít k dispozici správné zpětné vazby z dopravních procesů, resp. z dopravy jako celku. Pouze z nich lze dělat účinná vnitropodniková rozhodnutí a opatření. Toto opět platí pro dopravce všech velikostí. A právě dopravní controlling odpovídající kvality dokáže taková data zpracovat, zkontrolovat a analyzovat a poskytne tak vedení dopravní firmy relevantní podklady pro jejich další rozhodování.

A tady slyším povzdech malých a středních dopravců, že si nemohou dovolit zaměstnat kvalitního zaměstnance na dopravní controlling. Je zcela zřejmé, že řešit problematiku dopravního controllingu u několika jednotek vozidel zabere zlomek času než u rozsáhlého vozového parku velkého dopravce. S externím dopravním controllingem mohou na dané kvalitní služby dosáhnout také malí a střední dopravci, u nichž je tato oblast rovněž významná - stejně jako u velkých dopravců.

S externím pracovníkem dopravního controllingu může přijít změna myšlení. To se stane tím, že není dlouhodobě ovlivňovaný firemní kulturou a pracovními návyky dopravní firmy a dokáže tak na danou dopravní problematiku vnést nový úhel pohledu. Nová neotřelá řešení a inovace, které nijak nepodkopávají dosažené pracovní výsledky a stanovené pracovní cíle dopravní firmy, ale pouze je doplňují o funkční části, představují účinný způsob prevence před vznikem nežádoucích jevů a také efektivní nástroj při řešení konkrétních dopravních komplikací.

Aby neměl dopravní controlling tak úzkou oblast použití, tak jej mohou v plné míře využívat nejen dopravní firmy, u nichž nákladní nebo osobní doprava patří mezi hlavní oblasti podnikání, ale také všechny ostatní firmy, které využívají vlastní vozový park pro vlastní potřebu (např. velkoobchod s vlastní dopravou).

Konečné rozhodnutí ovšem vždy a jedině záleží na samotných majitelích dopravních firem - zda jsou spokojeni se současným postavením svých firem na dopravním trhu, a nebo chtějí zvýšit efektivitu dopravy a dalšími případnými inovacemi přilákat nové zákazníky a tak si zlepšit postavení mezi existující konkurencí.

Ing. Lukáš Křenek

Efektivita jménem dopravní controlling

(24.3.2017) I přes zveřejnění několika příspěvků na novém BLOGu, dlužím stále čtenářům článek zaměřený na všeobecný přínos dopravního controllingu pro dopravce. Tímto tématem se tedy pokusím tento dluh odstranit.

Pojem dopravní controlling dosud nevstoupil u firem tolik ve známost jako finanční controlling, ovšem to neznamená, že ztrácí na své důležitosti. Na rozdíl od finančního controllingu, který využijí všechny firmy napříč obory, nachází dopravní controlling své uplatnění u firem, které mají k dispozici vlastní vozový park pro dopravu zboží nebo osob.

Významu dopravního controllingu nahrává skutečnost, že také v oboru silniční nákladní a osobní dopravy je vysoké konkurenční prostředí a mnohé firmy se snaží neustále optimalizovat a hlídat své dopravní procesy z důvodu zvýšení své konkurenceschopnosti. A činí tak z dat z dopravních procesů, která mají k dispozici. Ovšem samotná vstupní data nestačí - právě dopravní controlling se stará o to, aby byla správná vstupní data odpovídajícím způsobem vyhodnocena. Ale o tom více v řádcích níže.

Účelem dopravního controllingu je zpracovávat a kontrolovat data z dopravních procesů a tak analyzovat, jestli dané dopravní procesy splňují stanovené požadavky nebo se v nich vyskytují nežádoucí jevy. Pod pojmem "data z dopravních procesů" si můžeme představit jak kontrolu včasnosti dodání zboží nebo dodržení předepsané trasy, tak také kontrolu míst zastavení řidiče nebo dodržování předepsané denní doby řízení. Můžeme sem ovšem také zahrnout kontrolu dalších pracovních povinností řidiče, např. řádně vyplněné doklady, tankování pohonných hmot a AdBlue. Další problematikou, kterou umí dopravní controlling také úspěšně vyřešit, jsou data z telematických systémů vozidel, na jejichž základě lze vyhodnotit způsob jízdy řidiče a jeho chování se k vozidlu. Jako samostatnou kapitolu, kde nachází dopravní controlling své uplatnění, mohu uvést kontrolu kvality práce technickohospodářských pracovníků (THP) v dopravě, to je např. administrativa, personalistika, dispečeři.

Jakýkoliv nežádoucí jev znamená, že daný dopravní proces nefunguje zcela efektivně. Výše efektivity záleží na tom, jak závažný daný nežádoucí jev je. A z neefektivity vznikají finanční vícenáklady, které jsou s ní neoddělitelně spojeny. Tudíž platí, že čím vyšší bude efektivita daného dopravního procesu, tím menší budou finanční vícenáklady dopravce. Dopravní controlling svojí náplní činnosti výrazně přispívá ke zvýšení dlouhodobé efektivity v dopravních procesech.

Z výše uvedeného vyplývá, že dopravní controlling díky schopnosti identifikovat nežádoucí jevy také přispívá ke zvyšování kvality dat z dopravních procesů. Což je velmi důležitá činnost, protože z přesnějších dat s vyšší vypovídající hodnotou lze zpracovat přesnější výstupy, které pak velmi často slouží managementu dopravce pro důležitá vnitropodniková rozhodnutí.

Kontrola kvality práce THP v dopravě uvedená výše nemá na první pohled s dopravním controllingem žádnou souvislost, ovšem skutečnost je jiná. Kvalita práce THP v dopravě ovlivňuje efektivitu fungování dopravních procesů, resp. dopravy jako celku. Jenom pro příklad: personalisti rozhodují o počtu pracovních směn řidičů, dispečeři rozhodují, kolik vozidlo a řidič ujedou kilometrů a pracovníci administrativy mohou chybovat při zpracování dat z dopravních procesů. Tyto příklady ukazují, že THP v dopravě mohou svým přístupem k plnění pracovních úkolů výrazně ovlivnit fungování dopravních procesů nebo celé dopravy. Přímé působení na výši finančních vícenákladů dopravce zde už asi nemusím znovu opakovat. Z tohoto důvodu je praktické, že působení dopravního controllingu zahrnuje také oblast THP v dopravě a management dopravce je díky tomu pravidelně informován o kvalitě práce.

Pro dopravce je tak efektivní získávat data z dopravních procesů, vyhodnocovat je v čase a na jejich základě činit firemní rozhodnutí. Neboť i zde platí, že je levnější prevence než řešit závažný problém, který se nepodařilo včas odhalit, a riskovat tak svoji konkurenceschopnost. Při analýze dat je samozřejmě možné nalézt další prostor pro optimalizaci, který naopak konkurenceschopnost dopravce zvýší.

Ing. Lukáš Křenek


Role řidiče v dopravním controllingu

(13.3.2017) Se slovy "Řidič, ten tvrdý chleba má", které jsou ze stejnojmenné písničky Ladislava Vodičky, nelze než souhlasit. V tomto ohledu byla několik desítek let stará písnička svým způsobem nadčasová. Dvojnásobně to platí v současné době, kdy se nejen profesionální řidiči musí potýkat s hustou dopravou, neukázněnými řidiči ostatních vozidel a velkým pracovním tlakem, který již jaksi patří k součásti každodenního pracovního života.

Profesionální řidič zastává důležitou roli také v oblasti dopravního controllingu. Bez jeho přičinění by dopravce neměl k dispozici tolik potřebná data pro vyhodnocení jednotlivých procesů. Využívá-li dopravce moderní informační systémy, tak má řidič povinností o poznání méně, v opačném případě se musí řidič věnovat více povinnostem.

V nákladních vozidlech je dnes zcela běžnou součástí systém GPS, tedy satelitní sledování, které umí určit minimálně aktuální polohu vozidla. S tímto systémem je ovšem spojena řada dalších funkcí, které umí dát dopravci jasný přehled o průběhu přepravy a chování osádky vozidla. A patří tak k jedněm z největších informačních vstupů pro dopravní controlling.

Dalším moderním trendem jsou různé palubní telematické systémy, které si našly oblibu u dopravců s většími vozovými parky. Každý významný výrobce nákladních vozidel má svůj specifický palubní telematický systém, ale v principu slouží všechny ke stejnému účelu - podat online zprávu o chování řidiče při jízdě a o vybraných provozních ukazatelích vozidla.

Výše zmíněné příklady systémů mají společné, že řidič není zatížený žádnou velkou povinností jakkoliv se jim věnovat. Většinu informací si totiž obstarávají automaticky, tj. bez řidičovy pomoci. To znamená, že získaná data, sloužící jako vstup pro dopravní controlling, jsou pouze minimálně ovlivněna nežádoucím chováním řidiče, např. z důvodu chybného zadávání dat do systému.

Naopak do druhé skupiny patří data, která zadává sám řidič. Zde je kvalita vstupních dat pro dopravní controlling výrazně ovlivněna chováním řidiče, resp. kvalitou zadávaných dat. Z toho vyplývá vyšší důraz na kontrolu a prověřování vstupních dat s cílem zjistit, zda budoucí výstupy z těchto dat budou zpracovány ze správných zdrojových dat. To se týká jak "ručního" zadávání dat do různých palubních informačních systémů ve vozidle, tak také klasické papírové podoby.

U dat v papírové podobě je nutné počítat s dalším rizikovým místem, které představuje kvalita zpracování z papírové do elektronické formy. Různorodá data uvedená v papírové podobě si žádají administrativní zpracování, které spočívá v zadávání do elektronické podoby. Právě v této fázi může dojít ke zvýšení chybovosti zadávaných dat. Jisté specifikum je, že pokud se objeví chybná vstupní data, tak v tomto případě je mnohdy těžké na první pohled určit, zda chyboval řidič nebo pracovník zadávající data do systému.

Z výše uvedeného vyplývá, že je efektivní mít vypracovaný kontrolní pracovní postup nejen na chybovost dat uvedených od řidičů, ale také je nutné mít neustálý přehled o kvalitě zpracovaných dat administrativou dopravce.

Chybovost dat způsobená samotnými řidiči nemá za důsledek pouze nesprávně vypracované výstupy, ale také časové ztráty související s nápravou chyb a s uvedením dat do pokud možno správné podoby. Tyto časové ztráty se mohou týkat jak pracovníka provádějícího vlastní controlling nebo administrativy dopravce, tak také případně dalších pracovníků na jiných pracovních pozicích. Situace je mnohdy o to těžší, že se řeší daný problém zpětně a je nutné prověřit danou problematiku jako celek.

Snížení chybovosti u řidičů je možné podpořit opakovaným připomínáním jejich pracovních povinností v této oblasti. Protože je vědecky dokázáno, že člověk na své povinnosti postupně časem zapomíná, pokud mu nejsou pravidelně připomínány. Stejný způsob lze také zvolit u pracovníků na jiných pracovních pozicích.

Ing. Lukáš Křenek


(Ne)oblíbený Excel

(10.3.2017) Pravděpodobně všichni, kteří pravidelně přichází do styku s počítačovými programy, si na jednotlivé produkty vytvořili svůj názor. Tím mám na mysli, že daný počítačový program přidají do škatulky s názvem "Oblíbený" nebo "Neoblíbený". S Excelem je to to samé, znám spoustu jeho příznivců a také spoustu odpůrců. První skupina si bez něj neumí zpracování dat vůbec představit. Druhé skupině stoupnou vlasy hrůzou, když jen uslyší slovo "Excel".

Doufám, že nikomu z Vás, čtenářů toho článku, nestoupnou vlasy hrůzou. Proč vlastně na toto téma píši? Nechci se tady chlubit tím, že patřím do první výše uvedené skupiny. Spíše se chci podělit o to, že Excel splňuje veškeré požadavky na kvalitní zpracování dat.

Samozřejmě mnoho, zejména větších, firem používá různé podnikové informační systémy, které odvádí hlavní podíl při zpracování podnikových dat a vypracování reportů. Také oni umí exportovat data do mnoha různých podob formátů. A jedním z nich je právě Excel.

Ale jak to už tak bývá, tak podnikové informační systémy mnohdy neumí udělat detailní práci. Ono je hezké, že mi z nějaké podnikové databáze vyjede několik souborů po několika tisících řádcích. Ovšem co s těmito soubory dále? Podnikový informační systém se zatvrzele tváří, že další pracovní úkony v něm nepřipadají v úvahu. V takovém případě prekérní situaci zažene právě Excel, který umožňuje zvolit jedinečný pracovní postup pro právě zpracovávaná data. A vůbec nezáleží na tom, jestli se daný pracovní postup použije pouze jednou nebo opakovaně.

Jak už to bývá, tak také zde platí jedna podmínka. Daný pracovník s Excelem musí umět pracovat, musí znát nabízené možnosti programu a musí umět v kombinaci s nimi nalézt efektivní řešení. Ono vrchol znalostí typu napsání písmen, číslic nebo znamének plus nebo mínus do buněk je skutečně málo na efektivní práci s různorodými daty. I zde platí rčení, že není totéž, když dva dělají totéž. Záleží na každém jednotlivci, jaký si zvolí pracovní postup - pak se může lehce stát, že neefektivní postup bude několikanásobně časově delší než ten efektivní.

Po mnohaletých osobních zkušenostech, kdy jsem pracoval na pozici kontrolora dopravy u vozového parku s několika stovkami vozových jednotek, mohu uvést jednu věc: Excel mě nikdy nenechal v prekérní situaci. Od počátku zaměstnání se stal mým každodenním chlebem a vždy jsem se na něj mohl spolehnout. A že jsem přišel do styku s mnoha různorodými, někdy až roztodivnými, úkoly na zpracování dat, které bylo třeba nutné dělat pouze jednorázově nebo opakovaně.

Neocenitelnou výhodou Excelu je skutečnost vytvořit srozumitelný finální výstup. Vůbec není podstatné, jak náročný a krkolomný byl daný pracovní postup - ten je možné "schovat" na vedlejší listy. A dá-li se k finálnímu výstupu srozumitelný popis dané problematiky, tak dostane příjemce, i když nepatří mezi znalce Excelu, rovněž srozumitelný výsledek. Ušetří si čas hledáním, kde se která položka v sešitu nachází a jestli ji vůbec chápe správně.

Výše uvedené pracovní zkušenosti mě naučily tu věc, že pokud se má jakýkoliv pracovní postup v Excelu v budoucnu opakovat, tak je výhodné si v něm vytvořit jakousi šablonu. Výsledkem bude cenná úspora času, protože část pracovního postupu budete mít už předpřipravený v Excelu, a rovněž se tím v budoucnu sníží pravděpodobnost vzniku nechtěné chyby. Velmi často se tento přístup vyplatí také za situace, když je na počáteční vznik takovéto šablony za potřebí více času. S každým dalším opakováním stejného pracovního postupu vám bude narůstat časová úspora - a to je z pohledu efektivity práce důležitá věc.

Nemyslím si, že bych čtenářům tímto článkem změnil jejich pohled na zaškatulkování Excelu. Snad jsem alespoň přispěl k tomu, že až dostanou jakákoliv data zpracovaná v Excelu, tak k nim budou přistupovat s důvěrou.

Ing. Lukáš Křenek


Jak se neztratit v informacích

(7.3.2017) Bez nadsázky mohu říci, že informace v různé podobě se nachází všude, kam se podíváme. Ve městech i na venkově jsou jimi lidé mnohdy zahlceni. Od samého rána až do večera, než jdeme spát, na nás ze všech koutů útočí informace. Již z ranních novin nebo rádia a televize se dozvídáme spoustu užitečných, méně užitečných a naprosto neužitečných informací. Zaměstnání je na zpracování informací mnohdy založeno, tudíž ani zde se informacím nevyhneme. A když usedneme večer k televizi, tak člověka často napadá otázka, jaký pořad vlastně mezi těmi všemi reklamami dávají.

Nemám zde v úmyslu psát úvahu o množství informací v našich každodenních životech. Spíše se zaměřím na informace v zaměstnání, a to v oblasti silniční nákladní dopravy.

Technologický pokrok se projevil také v oboru silniční nákladní dopravy, kde jsme díky vyspělým technologiím schopni získávat online informace přímo z logistických, skladových a mnoha jiných procesů. O to více se zvýšil tlak na stále rychlejší zpracování takovýchto dat, které pociťují jednotlivá oddělení firem působících v silniční nákladní dopravě.

Již dávno jsou pryč doby, kdy dopravce obdržel data z prováděné přepravy zpětně za několik dní, když mu je řidič náhodou odfaxoval z čerpací stanice ze zahraničí. A to ještě nebylo k dispozici takové množství dat, protože jednoduše tehdejší technologie nebyly ještě na současné úrovni. Dnešní data jsou z pohledu jejich počtu druhů mnohem rozmanitější.

V současné době se nacházíme na takovém mezistupni získávání a zpracování dat. Většina dopravců totiž získává požadovaná data tradičním způsobem - tj. data jsou uvedena v papírové podobě. Ovšem k jejich zpracování využívají moderní výpočetní techniku. Tím nastává situace, že daná data má dopravce k dispozici dvakrát - jednou v papírové podobě a jednou v elektronické podobě. Samozřejmě existují dopravci, u nichž se eliminuje "papírování" a převážná část dat je pouze v elektronické podobě. Nebo naopak jsou dopravci, kteří získaná data nemají možnost správně vyhodnotit, resp. nemají možnost je ani získat.

Otázka nyní zní, jak se s takovým množstvím dat efektivně vypořádat. Jak se jimi nenechat "zavalit" a dokázat využít jejich informační potenciál, který v sobě skrývají?

Má-li dopravce možnost získávat z dopravních, logistických nebo třeba skladových procesů jakékoliv data, pak je neefektivní si je nechat, jak se říkává, "protéct mezi prsty".

V prvním kroku je důležité si stanovit, které druhy dat má možnost dopravce získávat. Zde je také dobré si uvědomit, jaký je časový interval získávání dat, např. nová data jsou k dispozici denně nebo třeba týdně.

Ve druhém kroku si dopravce charakterizuje, jaké konkrétní výstupy lze z těchto dat pro firmu získat. S tím přímo souvisí definovat si u jednotlivých výstupů důležitost pro firmu nebo konkrétní firemní oddělení.

Třetí návazný krok je stanovit si, jaký pracovník bude daná data zpracovávat a analyzovat a jaký nadřízený bude z jejich výstupů určovat případná vnitropodniková opatření.

A v posledním čtvrtém kroku se určí časová perioda zpracování dat a termíny předání výstupů na již určené pracovníky.

Výše uvedeným postupem analyzuje dopravce své možnosti ve zpracování dat, které úzce souvisí s provozováním silniční nákladní dopravy. Tímto je také zajištěno samotné efektivní zpracování dat na požadované výstupy, které umožní vedení firmy lépe a rychleji reagovat na případné nežádoucí jevy.

Ing. Lukáš Křenek